logologoCoMetKontakty :


Zúčastnené inštitúcie: MPC Bratislava, PF Heidelberg, Úrad pre vzdelávanie učiteľov Frankfurt, Istanbulská univerzita, Marmarská univerzita
v Istanbule, Univerzita Sv. Klimenta Ochridského v Sofii, Pedagogický inštitút Szólnok, Všeobecnovzdelávacia škola M. Daukšu vo Viľňjuse.